B037:Mr Avulundiah Phiri A1
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
BAS240.#18 Financial Mathematics I #18
SVT_BIOCHEM_LAB Silverest BioChemistry Lab
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS250 #10. Financial Mathematics II #10
SVT_BIOCHEM_LAB Silverest BioChemistry Lab
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS250_FT #5 Financial Mathematics II #5
SVT001_MB#90 Silverest Lecture Room 01 MAIN BLOCK#90
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS210#20 Probability and Statistics II #20
SVT04_NB#192 Silverest Lecture Room 04 NEW BLOCK#192
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS210 DL#5 Probability and Statistics II #5
SVT004_MB#117 Silverest Lecture Room 04 MAIN BLOCK#117
B037 Mr Avulundiah Phiri
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
BAS250 #10.b Financial Mathematics II #10
SVT_BIOCHEM_LAB Silverest BioChemistry Lab
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS240#18** Financial Mathematics I #18
SVT001_MB#90 Silverest Lecture Room 01 MAIN BLOCK#90
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS240.#18*.* Financial Mathematics I #18
SVT001_MB#90 Silverest Lecture Room 01 MAIN BLOCK#90
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS240#18* Financial Mathematics I #18
SVT_P_LAB Silverest Physics Lab
B037 Mr Avulundiah Phiri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
BAS210_FT#20 Probability and Statistics II #20
SVT_MICRO_LAB Silverest Microbilogy Lab
B037 Mr Avulundiah Phiri
BAS210_FT#20 Probability and Statistics II #20
SVT_MICRO_LAB Silverest Microbilogy Lab
B037 Mr Avulundiah Phiri
 
 
 
 
 
 
BAS250 #10. Financial Mathematics II #10
SVT_BIOCHEM_LAB Silverest BioChemistry Lab
B037 Mr Avulundiah Phiri
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-17:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-18:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:30-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:00-20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.9 29/11/2023 19:27
University of Lusaka